LECTURES

2015 оны 01-р сарын 26

No

Тойролтын сэдэв

Date

Lecturer

1

Зүрх судасны тогтолцооны эмгэгийн орчин үеийн оношлогоо, эмчилгээний аргуудын талаар ерөнхий мэдээлэл

 

 

2

Артерийн гипертензийг эрт илрүүлэх, оношлох, ялган оношлох, эмчлэх, хянах, орчин үеийн ангилал, урьдчилан сэргийлэлт. Артерийн гипертензийн криз,үзүүлэх яаралтай тусламж

 

 

3

Зүрхний ишеми өвчний эмнэл зүйн хэлбэрүүд, эрт илрүүлэлт, оношлогоо, ялган оношлогоо, эмчилгээ, урьдчилан сэргийлэлт, хяналт

 

 

4

Зүрхний шигдээсийн ангилал, эрт илрүүлэлт, оношлогоо, ялган оношлогоо, эмчилгээ, урьдчилан сэргийлэлт, хяналт

 

 

5

Хэм олшрох хэм алдагдлуудын ангилал, оношлогоо, эмчилгээ, яаралтай тусламж

 

 

6

Хэм цөөрөх хэм алдагдлуудын ялган оношлогоо, эмчилгээ, яаралтай тусламж

 

 

7

Зүрхний олдмол гажгуудын  ангилал, оношлогоо, эмчилгээ,  урьдчилан сэргийлэлт

 

 

8

Эндокардит, ангилал,  оношлогоо, ялган  оношлогоо, эмчилгээ

 

 

9

Миокардит, перикардитынангилал,оношлогоо, ялган оношлогоо, эмчилгээ

 

 

10

Кардиомиопатийн ангилал,оношлогоо, ялган оношлогоо, эмчилгээ

 

 

11

Зүрхний цочмог ба архаг дутагдлын ангилал, оношлогоо, эмчилгээ, яаралтай тусламж

 

 

12

Артерийн даралт багасах хам шинжүүд (синкопи, шок, коллапс) ялган  оношлогоо, эмчилгээ

 

 

13

Зүрх судасны сэхээн амьдруулах, яаралтай тусламж

 

 

14

Зүрхний цахилгаан бичлэгийг унших, дүгнэлт өгөх, зарим зонхилон тохиолдох эмгэгийг үеийн зүрхний бичлэгийн өөрчлөлтүүдийн талаар ерөнхий ойлголт

 

 

15

Зүрхний эхо шинжилгээний талаар ерөнхий ойлголт, үзүүлэлтүүд ба зарим зонхилон тохиолдох эмгэгийг үеийн зүрхний бичлэгийн өөрчлөлтүүдийн талаар ерөнхий ойлголт

 

 
Холбоосууд