Зүрхний дутагдлын шинэ алгоритм - 2016 ESC guideline

2016 оны 12-р сарын 20

Зүрхний дутагдлын ШИНЭ ангилал

Зүүн ховдлын шахалтын эзэлхүүн (LVEF)-ээр нь:

               I.        ЗХШЭ хадгалагдсан ЗД (HF preserved EF) - HFpEF

              II.        ЗХШЭ дундаж ЗД (HF mid-range EF) - HFmrEF

             III.        ЗХШЭ буурсан зүрхний дутагдал (HF reduced EF) - HFrEF (Доорхи хүснэгтийг хар)


Зүрхний дутагдлын оношлогооны алгоритм


Зүрхний дутагдлын эмчилгээний алгоритм 

АХФХ - ангиотензин хувиргагч ферментийг хориглогч, СRT - cardiac resynchronization therapy, ЗХДА - зүүн ховдлыг дэмжигч аппарат, ХТ - ховдлын тахикарди, ХЖ - ховдлын жирвэгнээ, ICD - implamantable cardiac defibrilator
Холбоосууд