Зүрх судасны яаралтай тусламж - ST өргөлттэй зүрхний цочмог шигдээсийн Европийн Зүрхний Холбооны 2017 ны удирдамж

2018 оны 03-р сарын 15

8.2  Зүрхний  дутагдал

Зүрхний дутагдалтай өвчтнүүдэд зүрхний  цохилтын тоо, цусны даралт, шээсний гаралтыг үргэлжлүүлэн хянах шаардлагатай.

Зүрхний дутагдлын механизмд биеийн байдал, ЗЦБ, ЭХОКГ, цус хөдлөл зүйн  хяналтыг эрт хийж, өөрчлөлтийг хурдан засах нь нөлөөлнө.

Өвчтний уушгины  зогсонгишил ба сатураци 90%-с бага эсвэл PaO 2 <  60mmHg    байх нь хүчилтөрөгч эмчилгээ хийх заалт болно. Гипоксемийг засаж сатурацийг хянан  95% д хүргэж, цусний хийн шинжилгээг хийх шаардлагатай.

Эхний эмийн эмчилгээ нь диуретик судсаар хийх фурасемид 20-40мг в/в хийх ба эмнэл зүйн шинж тэмдэг, шээсний гарцаас хамаарч давтан хэрэглэж болно. Цусны даралт хангалттай бол судсаар нитрат хийж болох ба гипотензи , даралт хэт унахаас болгоомжлох хэрэгтэй.

В блокатор, АХФ саатуулагч, АР антигонист ба Mинералкортикойдын рецепторын антигонист  эмчилгээг гипотензи гиповолеми бөөрний үйл ажиллагааны алдагдал байхгүй үед зөвлөж болно. Шалтгааныг эмчлэх нь чухал.  Зүрхний цусан хангамж хомсдох эмгэгийн үед титэм судасны реваскулризаци эмчилгээ нь одоо хүртэл хэвээр байна.

Хэмнэлийн эмгэг, хавхлагын дисфункц, артерийн даралт ихсэлтийг эмчлэх хэрэгтэй. Артерийн даралт ихсэлтийн үед уухаар АСЕ ингибитор, АР антигонист, судсаар нитрат хийнэ. Маш хүнд тохиолдолд нитропрусид натри дуслаар хийнэ.

Зүрхний булчингийн цусан хангамжийн хомсдол тогтвортой байгаа үед аль болох эрт титэм судасны реваскулризац хийх шаардлагатай.

Уушгины зогсонгишилын шинж тэмдэг хүнд зэргээр илэрсэн амьсгаадсан, сэтгэл түгшилттэй өвчтнүүдэд морфин судсаар хийх ба энэ нь дотор муухайрах, амьсгалын тоог цөөрүүлдэг тул анхаарах хэрэгтэй.

Уушгины хаван, зогсонгишил, амьсгалын дистресс хам шинжийн  /амьсгалын тоо >25/min, SaO 2<90%/ үед инвазив бус эерэг даралтат эсвэл хамрын гуурсаар өндөр урсгалаар хүчилтөрөгч өгнө.

Хангалттай оксикинаци хийж чадахгүй байгаа тохиолдолд эндотрахейл интубаци тавьж болно.

Шээс хөөх эмчилгээнд тэсвэртэй ялангуяа цусан дахь натрийн хэмжээ буурсан өвчтнүүдэд шингэний хэт ачааллыг бууруулах зорилгоор ультрафилтраци хийнэ.

Артерийн даралт хангалттай  боловч зүрхний цацалтын эзэлхүүн /cardiac output/ буурсан ЗД-тай өвчтнүүдэд добутамин, левосимендан хэрэглэнэ. Левосимендан нь зүрхний гаралтай шокийн эмчилгээ юм.

ST өргөлттэй зүрхний шигдээсийн  зүрхний цочмог дутагдалтай ба зүүн ховдлын дисфункцийн үеийн менежментийн зөвлөмж

 

Зөвлөмжүүд

Class

 

Level

LVEF<_40% зүрхний дутагдалтай гемодинамик тогтвортой өвчтнүүдэд АСЕ ингибитор/ АР антигонист хэрэглэх нь нас баралт болон эмнэлэгт хэвтэх эрсдлийг бууруулж байна

I

A

LVEF<_40% бүхий ба/ зүрхний дутагдал тогтворжсны дараах өвчтнүүдэд Бета-хориглогч эмчилгээг хийхийг зөвлөж байна. Нас баралтын эрсдэл, шигдээсийн дахилт, зүрхний дутагдалд орох,эмнэлэгт хэвтэлтийг бууруулж байна.

I

A

Минралкортикойдын рецепторын антигонист/MRA/ -ийг хүнд хэлбэрийн бөөрний дутагдал, гиперкалиеми байхгүй LVEF<_40% зүрхний дутагдалтай өвчтнүүдэд зөвлөнө. Энэ нь эмнэлэгт хэвтэлт ба нас баралтын эрсдлийг бууруулж байна.

I

В

Зүрхний цочмог дутагдалтай шингэний хэт ачаалалтай өвчтнүүдэд шинж тэмдэгийг засахын тулд диуретки санал болгодог

I

С

Нитратыг САД>90мм муб зүрхний дутагдалын шинж бүхий өвчтнүүдэд зогсонгошилыг бууруулах, зовиурыг багасгах зорилгоор зөвлөж байна.

I

C

Уушгины хавантай SaO 2 <90% өвчтнүүдэд хүчилтөрөгч хэрэглэнэ SaO 2 95%-д хүргэнэ

I

C

Амьсгалын дутагдалтай гипокси, гиперкапни ацидозтой өвчтнүүдэд инвазив бус вентиляцид тэсвэртэй үед интубаци тавина

I

C

Инвазив бус эерэг даралтат вентеляци хийхийг /CPAP, BPAP/амьсгал хямралын хам шинжтэй( Амьсгалын тоо минутанд >25 удаа, SaO 2 <90%, )гипотензигүй тохиолдолд бодолцох хэрэгтэй

IIa

В

Нитратыг судсаар эсвэл нитропруссид натрийг зүрхний дутагдалтай САД ихэссэн өвчтнүүдэд цусны даралтыг хянаж шинж тэмдэгийг сайжруулах зорилгоор хэрэглэнэ

IIa

C

Опиоидуудыг уушгины хаван ба хүнд хэлбэрийн диспноетэй өвчтнүүдэд диспное сэтгэл түгшилтийг багасгахаар амьсгалын тоог хянаж хэрэглэхийг бодолцох хэрэгтэй

IIв

В

Инотропикыг стандарт эмчилгээнд тэсвэртэй гипотензитэй хүнд хэлбэрийн зүрхний дутагдалтай өвчтнүүдэд хэрэглэхийг бодолцох  хэрэгтэй

IIb

C

8.2.1 Гипотензийн үеийн менежмент

Гипотензитэй ба хэвийн перфузитэй өвчтнүүд нь зогсонгошил ба эзэлхүүний хэт ачаалалаас болсон нь нотлогдоогүй байдаг тул хүнд зэргийн митрал регургитац болон механик гэмтэлийг үгүйсэгсний дараа төвийн венийн даралтын хяналтан дор шингэн сэлбэх эмчилгээ хийнэ.

Брадикарди, тахикардийг хянаж засна. Баруун ховдлын шигдээстэй өвчтнүүдэд эзэлхүүний хэт ачаалал нь гемодинамикийг муутгаж болох учир шингэн сэлбэх эмчилгээг анхааралтай хийнэ.

Хэрэв тогтвортой гипотензи илэрсэн бол инотропик эмчилгээнээс добутамин илүү тохиромжтой.

8.2.2 Зүрхний шокийн менежмент

Зүрхний шок гэдэг нь хангалттай дүүргэлттэй хэдий ч гипоперфузийн шинжтэй ба тогтвортой гипотензи /САД< 90мм муб/ илэрхийг хэлнэ.

Энэ нь STEMI-тэй нийт тохиолдлын 6-10%-ыг хүндрүүлж, нас баралтын 50% эзэлж байдаг.

Судсаар инотропик хэрэглэж байгаа болон механик дэмжлэгтэй үед САД>90мм муб үед  шоктой гэж үзнэ. STEMI-тэй зүрхний шоктой өвчтнүүдэд PCI хийх хугацааг 120 минутаас их байна гэж тооцон нэн даруй фибринолизис эмчилгээг хийж PCI хийх төв рүү шилжүүлнэ. Эдгээр тохиолдолд PCI хийх төв дээр ST сегментийн өөрчлөлт болон фибринолиз эмчилгээний хугацаанаас үл хамааран яаралтай ангиографи хийх заалттай.

Зүрхний шоктой өвчтнүүдэд гиповолеми, гипотензи болон хэм алдагдал үүсгэж болох эмүүдийн нөлөө , дахин сэдэрч болохуйц нөлөөллийг арилгах хэрэгтэй ба механик хүндрэл болон тампонад үүсэх зэрэг тодорхой хүчин зүйлүүдийг хамгийн эхэнд эмчлэх хэрэгтэй.

Эмчилгээнд анхдагч PCI хийх боломжтой үед цусны урсгалыг сэргээх/ реперфузи/ эмчилгээг нэн түрүүнд хийх шаардлагатай. Мөн олон судасны эмгэг илэрвэл реваскулизаци хийх хэрэгтэй.

Үүнээс гадна хэрэв өвчтөн шокд орох өндөр эрсдэлтэй байвал гемодинамикийн тогтворгүй байдал эхлэхээс өмнө гуравдагч төврүү шилжүүлэх хэрэгтэй.Тромболитик эмчилгээний тун нь STEMI аль ч хэлбэрийн үед өөрчлөгдөхгүй.

Зүрхний цацалтын эзэлхүүн багатай/ low output/  зүрхний гаралтай шокийн менежментийн онцлогууд нь Web-Addenda-д дурдсанаар RV шигдээстэй хосолдог явдал юм.

Артерийн судсыг инвазив мониторинг хийхийг зөвлөдөг.

Уушгины артерийн катеторизацийг дүүргэлтийн даралт ба зүрхний цацалтын эзэлхүүнийг  үнэлэх эсвэл тайлбарлагдахгүй шокийн шалтгаануудыг тогтоох зорилгоор болгоомжтой хийнэ.Гиповолемийг хамгийн эхэнд засаж шингэн нөхөн хэрэгтэй.Эмийн эмилгээ нь зүрхний цацалт/cardiac output/ болон цусны даралтыг ихэсгэх замаар бусад эрхтний цусан хангамж/perfusion/ -ыг сайжруулахыг зорино. Диуретик эмчилгээг бусад эрхтний цусан хангамж хангалттай түвшинд очсон үед санал болгодог.

Венийн судсаар инотропик эсвэл вазопрессор хийх нь САД>90мм муб байлгах болон зүрхний цацалт, амин чухал эрхтнүүдийн цусан хангамжийг нэмэгдүүлэхийн тулд хэрэглэдэг. Добутамин нь зүрхний цацалт багассан өвчтнүүдэд хамгийн эхний эмчилгээ болдог байхад норэпинефрин  нь зүрхний гаралтай шок болон хүнд зэргийн гипотензитэй өвчтнүүдэд допаминтай харьцуулахад илүү үр дүнтэй мөн аюул багатай байдаг.

Levosimendan нь архаг бета хориглогч эмчилгээтэй өвчтнүүдэд альтарнатив сонголт болдог. Учир нь үүний инотропик  нөлөө нь бета адреноэрг стимуляцийн хараат бус байдаг. Фосфодиестеразийн III ингибиторыг  STEMI  үед зөвлөдөггүй.

IABP / intra-aortic balloon pump/ counterpulsation нь механик хүндрэлгүй зүрхний гаралтай шоктой STEMI-тэй өвчтнүүдийн үр дүнг нэмэгдүүлдэггүй. Мөн том өмнөд ханын шигдээстэй өвчтнүүдийн шигдээсийн хэмжээг хангалттай хязгаарлаж чаддаггүй.

IABP counterpulsation сонгосон өвчтнүүдэд гемодинамикийн дэмжлэг үзүүлэхэд ашиглаж болдог/ хурц митрал хавхлагын дутагдал,  ховдол хоорондын таславчийн гажиг/

 Impella CP гэдэг арьсан доорхи цусны эргэлтийг дэмжих төхөөрөмж нь жижиг судалгааны туршилтаар зүрхний гаралтай шокоор хүндэрсэн хурц зүрхний шигдээсийн үед IABP-тай харьцуулахад ямар нэг ашигтай байдал олоогүй. Механик LV /LVADs/ гэдэгы нь богино хугацааны механик цусны эргэлтийг дэмжих төхөөрөмж / intra-cardiacaxial урсгалын шахагч, артери венийн extracoreal мембран оксигенаци/ -г багтаадаг ба энэ нь инотропик, шингэн сэлбэх, IABP зэрэг стандарт эмчилгээнд нөлөө үзүүлэхгүй байгаа өвчтнүүдэд хэрэглэгдсэн.  Гэвч нотолгоо нь ач холбогдлын хувьд хязгаарлагдмал юм. Түүнчлэн богино хугацааны механик цусны эргэлтыг дэмжих нь өвчтнийг тогтворжуулах болон эрхтний цусан хангамж, зүрхний булчингийн үйл ажиллагааг нөхөн сэргээх , зүрх шилжүүлэн  суулгах  эсвэл  LVADs –г аврах эмчилгээ болгон хэрэглэж  болдог.

Зүрхний гаралтай шоктой ST өргөлттэй шигдээсийн   менежментийн зөвлөмжүүд

 

Зөвлөмжүүд

Class

Level

Зүрхний гаралтай шоктой өвчтнүүдэд титэм судасны анатом нь боломжтой бол яаралтай PCI , Хэрвээ титэм судасны анатом нь боломжгүй эсвэл  PCI амжилтгүй болсон тохиолдолд  яаралтай CABG зөвлөнө

I

B

Цусны даралтыг артерийн судсан дотуур инвазив аргаар мониторинг хийхийг зөвлөдөг

I

C

Яаралтай допплер эхокардиографи хийж ховдол, хавхлагын үйл ажиллагаа, механик гэмтэл үүссэн зэргийг илрүүлэх хэрэгтэй

I

C

Зүрхний багаар хэлэлцүүлсний дараа механик хүндрэлийг аль болох эрт эмчилж байх шаардлагатай

I

C

Хүчилтөрөгч эмчилгээг / цусны хийн өөрчлөлтөнд үндэслэн амьсгалын механик дэмжлэгээр/ хийнэ

I

C

Фибринолизисийг  зүрхний гаралтай шоктой STEMI оношлогдсноос 120 минутын дотор анхдагч  PCI хийх боломжгүй ба механик хүндрэлүүд үгүйсгэгдэж байгаа өвчтнүүдэд бодолцох хэрэгтэй

IIa

C

Индекс процедурын туршид бүрэн реваскуляризацийг зүрхний гаралтай шоктой өвчтнүүдэд бодолцох хэрэгтэй

IIa

C

Механик хүндрэлээс үүдэлтэй зүрхний гаралтай шоктой, гемодинамик тогтворгүй өвчтнүүдэд аортын дотуурх баллон шахуургыг бодолцох хэрэгтэй

IIa

C

Уушгины артерийн катетортой холбоотой гемодинамикийн үнэлгээ нь оношлогоо эмчилгээг батлахад чиглэгдэж болно

IIb

B

Ультрафилтрацийг шээс хөөх эмчилгээнд тэсвэртэй рефрактор хуримтлал бүхий өвчтнүүдэд хийх боломжтой

IIb

B

Инотропик ба вазопрессорыг гемодинамик тогтворжуулахаар хэрэглэх хэрэгтэй

IIb

C

Рефрактор шоктой өвчтнүүдэд богино хугацааны механик дэмжлэгийг хийж болно

IIb

C

Энгийн аортын дотуурх баллон шахуургыг зөвлөдөггүй

III

B

13. Удирдамжийн нотолгоонд суурилсан хийж болох ба хийж болохгүй Зөвлөмжүүд

 

Эхний оношлогооны Зөвлөмжүүд

Class

Level

Эмнэлгийн анхны тусламжаас аль болох эрт 12 холболттой ЗЦБ хийх зорилтот дээд хугацаа 10 минут

I

B

STEMI – тэй бүх өвчтнүүдэд дефибрилятортой ЗЦБ-ийн хяналтыг хийнэ.

I

B

Гипоксеми болон шинж тэмдгийг арилгах талаар гарах зөвлөмжүүд

 

SaO2 >90% өвчтнүүдэд хүчилтөрөгч зөвлөхгүй

III

B

Зүрх зогсох үеийн зөвлөмж

Зүрх зогсож сэхээн амьдруулалт хийгдсэн ба ЗЦБ-т тогтвортой STEMI-тэй өвчтнүүдэд анхдагч PCI зөвлөнө

I

В

Сэхээн амьдруулалтын дараах эрт үед ухаангүй хэвээрээ байгаа өвчтөнд зорилтот температурын менежмент заалттай.

I

В

Цусны өөрийн эргэлт сэргэсний дараа хүйтэн шингэн их хэмжээгээр венийн судсаар түргэн сэлбэхийг   эмнэлэгт ирэхээс өмнө  зөвлөдөггүй

III

В

Эмнэлгийн өмнөх тусламж үйлчилгээний зөвлөмж

 

STEMI-тэй өвчтнүүдийн эмнэлгийн өмнөх менежмент нь бүс нутгийн сүлжээнд тулшуурласан реперфуз эмчилгээг түргэн шуурхай, үр дүнтэй хийдэг, анхдагч PCI олон өвчтөнд хийх хүчин чадалтай эмнэлэгрүү зөөвөрлөхийг зөвлөдөг.

I

B

PCI хийх анхан шатны төвүүд нь 24/7 үйлчилгээг хүргэх ба анхдагч PCI хойшлуулалгүй хийдэг байхыг зөвлөдөг

I

B

Яаралтай тусламж CCU, ICCU –д анхдагч PCI bypass  хийлгэхээр PCI төвд шилжүүлэгдсэн өвчтнүүдийг шууд cath lab-д шилжүүлнэ

I

В

Реперфузи эмчилгээний зөвлөмжүүд

ST сегмент тогтвортой өргөгдсөн ба ишемийн шинж тэмдэгтэй бүх өвчтнүүдэд 12 цагаас дотогш хугацаанд реперфузи эмчилгээг хийнэ.

I

A

Хэрэв STEMI оношлогдоод анхдагч PCI эмчилгээг цаг тухайд нь хийж чадахгүй бол эсрэг заалтгүй бол фибринолитик эмчилгээг 12 цагийн дотор хийхийг зөвлөнө

I

A

Шинж тэмдэггүй өвчтнүүд, STEMI эхлээд 48 цаг өнгөрсөн бол PCI хийхгүй

III

A

PCI-ийн үндсэн стратегийн процедурын талаархи зөвлөмжүүд

 

Шигдээс болсон судсанд анхдагч PCI хийнэ.

I

A

Анхдагч PCI –д /баллон ангиопласт/ стент зөвлөж байна

I

A

PCI-ийн хувьд BMS-ээр шинэ үеийн DES-тэй стент  хэрэглэхийг  зөвлөдөг.

 

I

A

Туршлагатай радиал оператор гүйцэтгэж байгаа тохиолдолд гуяны судсаар хийхийг зөвлөдөг

I

A

Тромбыг соруулах арга хэрэглэхийг зөвлөдөггүй

III

А

Стент тавихыг хойшлуулахыг зөвлөдөггүй/Routine use of deferred stenting is not recommended./

III

В

Анхдагч PCI хийгдсэн өвчтнүүдийн процедурын өмнөх болон дараах тромболитик эмчилгээний зөвлөмжүүд

Р2Y12 саатуулагч болох  prasugrel or ticagrelor-ыг хэрэглэх боломжгүй юмуу эсрэг заалттай бол PCI хийхийн өмнө клопидогрилыг / хамгийн сүүлийн мөчид/ зөвлөдөг ба цус алдах эрсдэл эсрэг заалт нь 12 сарын турш үргэлжилдэг.

I

А

Аспирин амаар эсвэл судсаар эсрэг заалтгүй бол бүх өвчтнүүдэд зөвлөнө

I

В

Fondaparinux-г анхдагч PCI зөвлөхгүй

III

В

Фибринолитик эмчилгээний зөвлөмж

 Реперфузийн  стратегид STEMI оношлогооны дараа аль болох богино хугацаанд фибринолиз эмчилгээг эхлэхийг зөвлөж байна.

I

А

Фибрин уусгах эмчилгээнд  / tenecteplase, alteplase or reteplase/ эмүүдийг зөвлөдөг

I

В

Аспиринийг уух болон судсаар зөвлөдөг

I

В

Клопедогрилийг аспирин дээр нэмээд хэрэглэж болно

I

А

Антикоагулянтыг реваскуляризаци хийх хүртэл эсвэл эмнэлэгт 8 хоног хэрэглэхийг зөвлөдөг. Антикоагулянт-д

 

I

А

Enoxiparin судсаар (UFH илүү гэж  үздэг)

I

А

UFH жинд нь тохируулан судсаар эсвэл дуслаар

I

В

Фибринолизийн дараа бүх өвчтнүүдийг PCI-ийн төврүү зөөвөрлөнө

I

А

Зүрхний дутагдал/ шоктой өвчтнүүдэд яаралтай ангиографи PCI зөвлөнө

I

А

Ишеми гүнзгийрсэн, электролит эсвэл гемодинамик тогтворгүй болсон, фибринолиз эмчилгээ үр дүнгүй / ST буулт <50% 60-90 минутанд/ үед аврах PCI заалттай

I

А

Фибринолиз амжилттай болсны дараа 2-24 цагт шигдээс болсон судсанд ангиографи PCI заалттай

I

А

Эхний фибринолиз амжилттай болсны дараа реокклюзи болсон нь нотлогдсон эсвэл ишеми дахисан тохиолдолд яаралтай ангиографи PCI заалттай

I

В

STEMI –тэй өвчтнүүдийн stress testing хийх зөвлөмжүүд

Эмнэлэгт ЭХОКГ-аар ЗХ ба БХ-ын үйл ажиллагаа, шигдээсийн дараах эрт үеийн механик хүндрэлүүд, ЗХ-ын тромбозийг бүх өвчтнүүдэд үнэлэхийг зөвлөдөг

I

В

STEMI дараах зан үйлийн зөвлөмжүүд

Тамхинаас гарахыг зөвлөж дэмжлэг үзүүлэн, никотин орлуулах эмчилгээ varenicline ба bupropion  дангаар нь болон хослуулан хэрэглэх

I

A

Зүрхний шигдээсмйн дараах нөхөн сэргээх хөтөлбөрт оролцохыг зөвлөж байна.

I

A

STEMI-ийн дараа тромболитик  эмчилгээг хийх зөвлөмж

 

Антиагрегант эмчилгээнд аспирин бага тунгаар /75-100мг/ заалттай

I

A

DAPT нь  аспирины хэлбэр ticagrelor эсвэл prasugrel /эсвэл ticagrelor эсвэл prasugrel нь хэрэглэх боломжгүй эсрэг заалттай бол клопедогрил/-ыг PCI дараа 12 сар хэрэглэхийг зөвлөдөг, цус алдах эрсдэлтэй үед эсрэг заалттай

 

 

I

A

APPI DAPT хослуулан хэрэглэхийг ходоод гэдэсний замаас цус алдах өндөр эрсдэлтэй хүмүүст зөвлөж байна

I

B

Цочмог, цочмогдуу, удаан хугацаанд байнга хэрэглэх эмчилгээний талаарх зөвлөмжүүд

LVEF<_40% ба зүрхний дутагдалтай өвчтнүүдэд эсрэг заалтгүй бол бета хориглогч амаар хэрэглэнэ.

I

A

Хүнд хэлбэрийн брадикарди, АВ блок, гипотензи, хурц зүрхний дутагдалтай өвчтнүүдэд бета хориглогч судсаар хийхээс зайлсхийх хэрэгтэй

III

B

Өндөр эрчимтэй статин эмчилгээг эсрэг заалтгүй бол аль болох эрт эхэлж удаан хугацаагаар хэрэглэнэ

I

A

LDL-C түвшинг <1,8 ммоль/л / 70 mg/dl / хүргэх, эсвэл 50% бууруулах, доод тал нь LDL-C 1,8-3,5 ммоль/л (70-135mg/dl) байлгахыг зөвлөдөг

I

B

Өмнөд ханын шигдээс, ЗХ-ын систолын дисфункц, диабет, зүрхний хурц дутагдал нотлогдсон STEMI-тэй өвчтнүүдэд АСЕ ингибитор эхний 24 цагт хэрэглэж эхэлнэ

I

A

АР антигонист ялангуяа валсартаныг ЗХ-ын систолын дисфункцтэй эсвэл зүрхний дутагдалтай АСЕ ингибиторт тэсвэртэй өвчтнүүдэд хэрэглэнэ

I

B

MRA –г аль хэдийн АСЕ ингибитор, бета хориглогч хэрэглэж байгаа бөөрний дутагдал, гиперкалиеми илрээгүй EF <40% зүрхний дутагдалтай өвчтнүүдэд зөвлөнө

I

B

Зүрхний хурц дутагдал ба ЗХ-ын дисфункцтэй  STEMI үеийн менежментийн зөвлөмжүүд

LVEF<_40% зүрхний дутагдалтай гемодинамик тогтвортой өвчтнүүдэд АСЕ ингибитор/ АР антигонист хэрэглэх нь нас баралт болон эмнэлэгт хэвтэх эрсдлийг бууруулж байна

I

A

LVEF<_40% бүхий ба/ зүрхний дутагдал тогтворжсны дараах өвчтнүүдэд Бета-хориглогч эмчилгээг хийхийг зөвлөж байна. Нас баралтын эрсдэл, шигдээсийн дахилт, зүрхний дутагдлаас эмнэлэгт хэвтэлтийг бууруулж байна.

I

A

Минралкортикойдын рецепторын антигонист/MRA/ -ийг хүнд хэлбэрийн бөөрний дутагдал, гиперкалиеми байхгүй LVEF<_40% зүрхний дутагдалтай өвчтнүүдэд зөвлөж байна эмнэлэгт хэвтэлт ба нас баралтын эрсдлийг бууруулж байна

I

B

Зүрхний гаралтай шоктойSTEMI үеийн менежментийн зөвлөмжүүд

Зүрхний гаралтай шоктой өвчтнүүдэд титэм судасны анатом нь боломжтой бол яаралтай PCI , Хэрвээ титэм судасны анатом нь боломжгүй эсвэл  PCI амжилтгүй болсон тохиолдолд  яаралтай CABG зөвлөнө

I

B

Энгийн /intra aortic balloon pumping /аортын дотуурх баллон шахуургыг зөвлөдөггүй

III

B

Тосгуурын фибриляцийн менежментийн зөвлөмжүүд

Дигоксин нь AF-ээс синусын хэмнэл үүсгэхэд үр дүнгүй тул хэмнэл хянахад зөвлөхгүй

III

А

Са сувгийн хориглогч, бетахориглогч сатолол AF-ээс синусын хэмнэл үүсгэхэд үр дүн муутай байдаг

III

В

AF-с урьдчилан сэргийлэхээр хэм алдагдлын эсрэг эмүүдийг урьдчилан сэргийлэх эмчилгээнд хэрэглэхгүй

III

В

Хурц шатанд ховдлын хэм алдагдал ба дамжуулалтын алдагдлын үеийн менежментийн зөвлөмжүүд

Судсаар бета хориглогч хийх эмчилгээг полиморфный ховдлын тахикарди эсвэл ховдлын фибриляцийн үед эсрэг заалтгүй бол хэрэглэнэ

I

B

Хэм алдалтаас урьдчилан сэргийлэх зорилгоор эмчилгээнд хэм алдагдлын эсрэг эмүүдийг хэрэглэхгүй хортой байж болзошгүй

III

B

Ховдлын  хэм алдагдалын урт хугацааны менежмент ба гэнэтийн үхлийн эрсдлийн үнэлгээ хийх зөвлөмж

 

Зүрхний дутагдлын шинж тэмдэг бүхий өвчтөнд/ / New-York Зүрхний холбооны ангилал II-III, ба LVEF<_35%, 3 сараас дээш хугацаагаар эмчилэгдэж байгаа, зүрхний шигдээсээр өвдөөд 6 долоо хоног өнгөрсөн, 1-с доошгүй жил амьдрах чадвартай/ гэнэтийн нас баралтыг бууруулахын тулд ICD эмчилгээг зөвлөж байна

I

A
Холбоосууд